බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, හෙල්පේජ් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සමඟ එක්ව පළාත් ප්‍රාදේශීය වැඩිහිටි බලමණ්ඩල ප්‍රධාන නිලධාරින් සඳහා මාර්තු මස 23, 24 දින වල හා 27, 28 දිනවල නේවාසික දැනුවත් කිරිමේ පහුණු වැඩමුළු දෙකක් පවත්වන පවත්වන ලදි.