ජාත්‍යාන්තර වැඩිහිටි දිනයට සමගාමීව පවත්වන වැඩිහිටි තරගාවලිය 2023 ට අදාලව පැවැත්වීමට නියමිත සරල ගී ඒකල මුලික හඩ පරීක්ෂණ වැඩසටහන් 2023.07.29 වන දින කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සුබ සාධන සේවා මධ්‍යස්ථානයේදී සහ 2023.08.04 වන දින කළුතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සුබ සාධන සේවා මධ්‍යස්ථානයේදී පවැත්වේ.