මීරිගම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සුබසාධන සේවා මධ්‍යස්ථානය

තවලම්පිටිය පාර, මීරිගම