ස්වේච්ඡා ලියාපදිංචි වැඩිහිටි නිවාස- ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ලියාපදිංචි වැඩිහිටි නිවාස- ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය

නම

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

01

ශාන්ත ජෝසප්

තම්මිට,මිගමුව

0312222385

02

සෙනෙහවති මාතා වැඩිහිටි රැකවරණ මධ්‍යස්ථානය

307/35, මල්වාන පාර, බියගම

0113092852

03

හිල්ඩා ඔබේසේකර පීරීස් ආර්යා වැ.නි.

වතුපිටිවල, නිට්ටඹුව

0332280329

04

ලීලා ව්තාන

68/5, වරපලාන, උඩුතුත්තිරිපිටිය

0332278105

05

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ වැ.නි.

ඉන්දොලමුල්ල, දොම්පේ

0112536041

06

ශාන්ති

250, මීගමුව පාර, යටියන,

මිනුවන්ගොඩ

0112295548

07

සමාධී භාවනා

65 බී, වේයන්ගොඩ පාර, මයිවලාන කිරිඳිවල

033-3728431

08

සීලවතී මාතා අනුස්මරණ මව්පිය සෙවන

240/1,බාදුරාගොඩ පාර, කූරිකොටුව, වේයන්ගොඩ

0718130514

09

ශාන්ත කැමිලස්

45/5ඒ, පුවක්වත්ත පාර, නායකකන්ද,හැදල

0112932558

10

ඉඹුල්ගොඩඅයිරින් තිලකරත්න කාන්තා වැ.නි.

155/1, තිලකරත්න පාර,ට්‍රැක්මෝ හන්දිය, ඉහල ඉඹුල්ගොඩ

0113065014

11

ශ්‍රී දේවරක්ඛිත

රංවල,මීතිරිගල

033-3832025

12

සහන පියස වැඩිහිටි සුබ සාධන මධ්‍යස්ථානය

106, පන්සල පාර, හොරපේ,රාගම

011-3037511

13

මව්පිය සෙවන

රබර් වත්ත පාර, රන්මුතුගල, කඩවත

0112969214

14

කැළණිය තරුණ බෞද්ධ සංගමය , කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසය

වෑබඩ

0112973039

15

කැළණිය තරුණ බෞද්ධ සංගමය ,උඩුපිල පිරිමි වැඩිහිටි නිවාසය

උඩුපිල, දෙල්ගොඩ

0112402372

16

මිනුවන්ගොඩ සිංහ පදනම

128/1, බෝධියවත්ත, මිනුවන්ගොඩ

0112298317

17

අධ්‍යාත්මික මෙත් සෙවන

59/1, පත්මපෙරුම මාවත, ගලහිටියාව උතුර, ගණේමුල්ල

0773732795

18

ශාන්ති

228/සි, 1, කල්වාරී පාර, තුඩුව,බෝපිටිය

 

19

මේරියන්ස්

103, ශාන්ත මරියා පාර, උස්වැටකෙයියාව

 

20

මානව සුවසම්පත සංවර්ධන සමාජ සේවා සංගමය , සුව සෙවන

කොස්ඕවිට, පහළගම, ගම්පහ

0332228762

21

සමස්ථ ලංකා සමාජ සත්කාර පදනම, ලීලා හපුඅිරච්චි වැ.නි.

51සී, ගෝනගහ, මාකේවිට, ජා ඇල

0335626636

22

කඩවත විශ්‍රාමික නිවාසය

179/19බී, මහගෙදර වත්ත, කඩවත

0112926487

23

යුපේශියා සැනසුම

යහපත් එඩේරාගේ කන්‍යාරාමය, නායක කන්ද, වත්තල

0112930312

24

සර්වෝදය සුව සෙත ජයවර්ධන සමරු වැ.නි.

119, මිනුවන්ගොඩ පාර, අස්ගිරිය,ගම්පහ

0332236911

25

ජුඩ්

18 තම්මිට පාර, මී ගමුව

0312227568