ස්වේච්ජා වැඩිහිටි නිවාස – ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

 • අනු අංකය
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • නිවාසයේ නම
 • ශාන්ත ජෝසප්
 • සෙනෙහවති මාතා වැඩිහිටි නිවාසය
 • හිල්ඩා ඔබේසේකර පීරීස් ආර්යා වැ.නි.
 • ලීලා ව්තාන වැඩිහිටි නිවාසය
 • ලිපිනය
 • ශාන්ත ජෝසප්
 • 307/35, මල්වාන පාර, බියගම
 • වතුපිටිවල, නිට්ටඹුව
 • 68/5, වරපලාන, උඩුතුත්තිරිපිටිය
 • දුරකථන අංකය
 • 0312222385
 • 0113092852
 • 0332280329
 • 0332278105