ස්වේච්ඡා ලියාපදිංචි වැඩිහිටි නිවාස – කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

 

අනු අංකය

නිවාසයේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

01

එතන මඩල සහන

එතන මඩල, කළුතර උතුර

034-2228139

02

ස්වර්ණපාලී

ඉහඹ, හොරණ

034-3349474

03

රයිගම් කෝරළයේ සමාජ සේවා සංගමය හොරණ වැ.නි.

විල්බට් ඒ පෙරේරා මාවත,

හොරණ

034-2262827

04

විමලා කාන්ති

මහගම්මැද්ද, පයාගල

034-2234494

05

පුලසිංහලාගේ විලියම් රොද්‍රිගෝ ගුණවර්ධන භාරය වැ.නි.

ශ්‍රී මහ බෝධි විහාරස්ථානය මොරෙන්තුඩුව, වලව්ව්

034-2296013

06

පස්යොදුන්රට සමාජ සේවා සංගමය,

සරණ කාන්තා වැ.නි.

කුම්බදූව, මිගහතැන්න

 

034-2284082

034-2284234

07

සුජාතා සමස්ත ලංකා ප්‍රජා සේවා පදනම

07 සුමනධීර මාවත, හොරණ පාර, වෑකඩ

038-2223823

08

ආනන්ද අමරසිංහ භික්ෂු විවේකාරාමය

තේක්ක වත්ත, පළාතොට,

කළුතර

034-2223823

09

සුජාතා

50/19, බඩුගබඩා පාර, අළුත්ගම

034-3749737

10

මෛත්‍රී

34, කෝරළඉම, ගෝනපල

034-2263808

11

ගුණපාල විජේමාන්න සමාජ සේවා පදනම

වැලිකල, පොකුණුවිට

0114967575

12

චමත් චතුරංග සහ මයාකඩුව අනුස්මරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය

22 වසන්තාරාම පාර, වාද්දුව

038-3386665

13

සිසිල

06,දුම්රියපල පාර, පින්වත්ත, පානදුර

038-3390188

14

ශාන්ත ඇල්බට්

පොල්කොටුව, ගාලුපාර, බේරුවල

034-4938572

15

ශාන්ත මරියා

ශාන්ත මරියා මාවත, කුඩා පයාගල , පයාගල

034-2226812

16

විමලාවතී නිකේතනය

100, වෙද ගෙදර, කළුදෑවල, පානදුර

011-5244984

17

ඩේවිඩ් ජයසුන්දර

11/18, සුරම්‍ය පෙදෙස, ගොරකපොළ,කෙසෙල් වත්ත,පානදුර

038-2287795

038-3385944

18

සිනමනඩ් ග්‍රෝච්

කුරුදුවත්ත, කැටගොඩ,මිල්ලනිය

077-3400524

19

මෙත්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවහන

වී මෝල හන්දිය, කොළමැදිරිය, බණ්ඩාරගම

 

20

ජයසිරි ද සිල්වා අනුස්මරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය

සමිත ,කුඩා වස්කඩුව

034-3029989

21

මාක් ශ්‍රි සරණ සෙවන

26, ශාන්ත සෙබස්තියන් පාර,කටුකුරුන්ද,කළුතර

034-2223363

22

රේවත මා පිය සෙවන

බද්දේගොඩ,රේරුකාන,බණ්ඩාරගම

0383385910

0382292100

23

මතුගම පිරිමි වැඩිහිටි නිවාසය

අඟලවත්ත පාර, වෑත්තෑව,මතුගම

034-2243301

24

සුබෝධ

සිසිරගිර , පහල පාර, පිංවල, පානදුර

038-2233146

038-3390053

25

උපේක්ෂා

ගල්කන්ද, මාකලන්දාව,වලල්ලාවිට

034-2284517

034-4914751

26

සුජාතා

185,වෑකඩ පාර,පානදුර

0774892174

27

මෙත් කරුණා

කුරුදු වත්ත, ඉත්තෑපාන

034-2272311

28

සිත් නිවන

260 උයන්වත්ත, රයිගම

0383399510