ස්වේච්ජා වැඩිහිටි නිවාස – කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

 • අනු අංකය
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • නිවාසයේ නම
 • එතන මඩල සහන වැඩිහිටි නිවාසය
 • ස්වර්ණපාලී වැඩිහිටි නිවාසය
 • රයිගම් කෝරළයේ හොරණ වැ.නි.
 • විමලා කාන්ති වැඩිහිටි නිවාසය
 • පුලසිංහලාගේ වි. ආර්. ගුණවර්ධන නි.
 • සරණ කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසය
 • සුජාතා සමස්ත ලංකා ප්‍රජා සේවා පදනම
 • ආනන්ද අමරසිංහ භික්ෂු විවේකාරාමය
 • සුජාතා වැඩිහිටි නිවාසය
 • මෛත්‍රී වැඩිහිටි නිවාසය
 • ගුණපාල විජේමාන්න ස. සේ. පදනම
 • සිසිල වැඩිහිටි නිවාසය
 • ශාන්ත ඇල්බට් වැඩිහිටි නිවාසය
 • ශාන්ත මරියා වැඩිහිටි නිවාසය
 • විමලාවතී නිකේතනය වැඩිහිටි නිවාසය
 • ඩේවිඩ් ජයසුන්දර වැඩිහිටි නිවාසය
 • සිනමනඩ් ග්‍රෝච් වැඩිහිටි නිවාසය
 • මාක් ශ්‍රි සරණ සෙවන
 • රේවත මා පිය සෙවන
 • මතුගම පිරිමි වැඩිහිටි නිවාසය
 • සුබෝධ වැඩිහිටි නිවාසය
 • උපේක්ෂා වැඩිහිටි නිවාසය
 • සුජාතා වැඩිහිටි නිවාසය
 • මෙත් කරුණා වැඩිහිටි නිවාසය
 • සිත් නිවන වැඩිහිටි නිවාසය
 • ජයසිරි ද සිල්වා වැඩිහිටි නිවාසය
 • චමත් චතුරංග සහ මයාකඩුව වැඩිහිටි නි.
 • මෙත්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවහන
 • ලිපිනය
 • එතන මඩල, කළුතර උතුර
 • ඉහඹ, හොරණ
 • විල්බට් ඒ පෙරේරා මාවත,හොරණ

 • මහගම්මැද්ද, පයාගල
 • ශ්‍රී මහ බෝධි විහාරස්ථානය,වලව්ව්
 • කුම්බදූව, මිගහතැන්න
 • 07 සුමනධීර මාවත, වෑකඩ
 • තේක්ක වත්ත, පළාතොට,කළුතර

 • 50/19, බඩුගබඩා පාර, අළුත්ගම
 • 34, කෝරළඉම, ගෝනපල
 • වැලිකල, පොකුණුවිට
 • 06,දුම්රියපල පාර, පින්වත්ත, පානදුර
 • පොල්කොටුව, ගාලුපාර, බේරුවල
 • ශාන්ත මරියා මාවත, පයාගල
 • 100, වෙද ගෙදර, කළුදෑවල, පානදුර
 • 11/18, සුරම්‍ය පෙදෙස,පානදුර
 • කුරුදුවත්ත, කැටගොඩ,මිල්ලනිය
 • 26, ශාන්ත සෙබස්තියන් ,කළුතර
 • බද්දේගොඩ,රේරුකාන,බණ්ඩාරගම
 • අඟලවත්ත පාර, වෑත්තෑව,මතුගම
 • සිසිරගිර , පහල පාර, පිංවල, පානදුර
 • ගල්කන්ද, මාකලන්දාව,වලල්ලාවිට
 • 185,වෑකඩ පාර,පානදුර
 • කුරුදු වත්ත, ඉත්තෑපාන
 • 260 උයන්වත්ත, රයිගම
 • සමිත ,කුඩා වස්කඩුව
 • 22 වසන්තාරාම පාර, වාද්දුව
 • වී මෝල හන්දිය, බණ්ඩාරගම
 • දුරකථන අංකය
 • 034-2228139
 • 034-3349474
 • 034-2262827
 • 034-2234494
 • 034-2296013
 • 034-2284082/034-2284234
 • 038-2223823
 • 034-2223823
 • 034-3749737
 • 034-2263808
 • 0114967575
 • 038-3390188
 • 034-4938572
 • 034-2226812
 • 011-5244984
 • 038-2287795/038-3385944

 • 077-3400524
 • 034-2223363
 • 0383385910/0382292100

 • 034-2243301
 • 038-2233146/038-3390053

 • 034-2284517/034-4914751

 • 0774892174
 • 034-2272311
 • 0383399510
 • 034-3029989
 • 038-3386665
 • 28