ස්වේච්ජා වැඩිහිටි නිවාස – කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

 • අනු අංකය
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • නිවාසයේ නම
 • ගමගේ ආතර් පෙරේරා
 • සහන උදය වැඩිහිටි වවේකාශ්‍රාමය
 • චාල්ස් රොසලින් ප්‍රනාන්දු
 • සංහිද වැඩිහිටි නිවාසය
 • මොරටුව ජනාධාර වැඩිහිටි නිවාසය
 • සැලිනා අල්විස් ගුණරත්න
 • ජයවර්ධන වැඩිහිටි නිවාසය
 • ලංකාධාර වයෝවෘද්ධ පුරවැසි නිවාසය
 • මල්ලිකා වැඩිහිටි නිවාසය
 • සරණ නිකේතනය වැඩිහිටි නිවාසය
 • ග්‍රේස් පෙරේරා වැඩිහිටි නිවාසය
 • ගාමිණි මාතා වැඩිහිටි නිවාසය
 • ශාන්ත මරියා කුඩා සොයුරියෝ වැ.නි.
 • සන්ධ්‍යා වැඩිහිටි නිවාසය
 • ඇග්නස් ගුණසේකර සමරු වැ.නි.
 • හෙල්පේ එල්ඩර්ලි කෙයාර් රෙසිඩන්සි
 • රාණි වයලට් වැඩිහිටි නිවාසය
 • මෙඩ්ෆොන්ටියර් ඇසිටඩ් ලිවින් සෙන්ටර්
 • සැදෑ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය
 • සුබෝධි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිකේතනය
 • රාමක්‍රිෂ්ණා සාරදා මිෂන් නිවාසය
 • මවුපිය උපහාර වැඩිහිටි නිවාසය
 • මෙත් සරණ වැඩිහිටි නිවාසය
 • වැඩිහිටි සුරකුම් මධ්‍යස්ථානය
 • සෙනෙහස වැඩිහිටි නිවාසය
 • මිහිඳුම් උයන රැකවරණ මධ්‍යස්ථානය
 • චාල්ස් රණසිංහ වැඩිහිටි නිවාසය
 • ශාන්ති නිවාසය
 • මෙල්වින් වැඩිහිටි නිවාසය
 • සිතුසරණ වැඩිහිටි නිවාසය
 • ෂෙල්ටර් ෆෝ හොම්ලස්
 • හැපි හාර්ට්ස්
 • ශ්‍රී සත්‍ය සායි වැඩිහිටි නිවාසය
 • සෝමා රාජපක්ෂ වැඩිහිටි නිවාසය
 • රේන්බෝ වැඩිහිටි නිවාසය
 • සුව අරණ වැඩිහිටි නිවාසය
 • මහ ගෙදර වැඩිහිටි නිවාසය
 • ලිපිනය
 • 1323/1, හෝකන්දර පාර, පන්නිපිටිය
 • 28, ඩී.එස් කහවිට මාවත, දෙහිවල
 • 1571/34, හොරහේන පාර, කොට්ටාව
 • 208, රජමහා විහාර පාර, පිටකොට්ටේ
 • 256, ගාලුපාර ඉඩම, මොරටුව
 • ගඟබඩ පාර, වෑවල, පිළියන්දල
 • 255/ඒ, බණ්ඩාරගම පාර, කැස්බෑව
 • 95, ඩබ්.ඒ.ස්ල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත
 • 45, විශාකා පාර, කොළඹ 04
 • 8/ඒ/3 ,ගල්වරුසාලන්ද වත්ත,ඔරුවල
 • ශ්‍රී සරණංකර මාවත, කළුබෝවිල
 • 177,සර් ජේම්ස් පීරීස් මාවත,කොළඹ 2
 • 204, ටී.බී ජයා මාවත, කොළඹ
 • 400, බෞද්ධලෝක මාවත, කොළඹ 07
 • 80, ශ්‍රී සුමංගල පාර, රත්මලාන
 • 392/7ඒ, පතන්වත්ත පාර, ගොතටුව
 • 45/3, උස්වත්ත, රවුම් පාර, මොරටුව
 • 41,සෝමානන්ද මාවත,දෙහිවල
 • 422, කූඩලු විල ,හංවැල්ල
 • 46/2 ,ශ්‍රී ඥනේන්ද්‍රය පාර,රත්මලාන
 • 59, විවේකානන්ද පාර, වැල්ලවත්ත
 • 226 ,හිරිපිටිය, පන්නිපිටිය
 • 741/බි,සිරිමාවෝ බ. මා. කොළඹ 14
 • 301/1 ,හෙට්ටිගොඩ, පිටිපන
 • 177/2 ,ගල්වල මුල්ල, වටරැක,පාදුක්ක
 • 100/ඒ, බටවල, පාදුක්ක
 • 274, හයිලෙවල් පාර,පන්නිපිටිය
 • 81 ශාන්ත ජොන්ස්,මෝදර,කොළඹ 15
 • 56, ශාන්ත පීතර මාවත,මොරටුව
 • 202/3 කැස්බෑව පාර, බොරලැස්ගමුව
 • 353,වැලිවිට පාර, වෑවල , පිළියන්දල
 • 102/46, 2 පටුමග, මත්තේගොඩ
 • 216/3 පින්ලන්ද වත්ත, වටරැක
 • 177/1 , වත්තේගෙදර, මහරගම
 • 230,කාලියම්මහර, පිළියන්දල
 • 151 ඇරැව්වල පාර පන්නිපිටිය
 • 212/3 3පටුමග හල්පිට පොල්ගස්ඔවිට
 • දුරකථන අංකය
 • 0112847864
 • 0112761832
 • 0114854389
 • 0112823718
 • 0112647658
 • 011261549
 • 0112702129
 • 01112055661
 • 0112582044/0112580100

 • 011489648
 • 0112727580
 • 0112434792
 • 0112693878
 • 0112691411
 • 0112722214
 • 0122534542
 • 0114871349
 • 011573691/0777786559

 • 0362225796
 • 0383395950
 • 21
 • 0712688035/0112782323

 • 0723466728/0771925036

 • 0774024553
 • 0115732821
 • 0114959448
 • 0112178790
 • 0112522443
 • 29
 • 0776772925
 • 0776018911
 • 0714497731
 • 0777316935
 • 038-2234878
 • 0710999598
 • 076929404
 • 0113185170