පොල්වත්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සුබසාධන සේවා මධ්‍යස්ථානය

10/ඒ, ග්‍රාම සංවර්ධන මාවත, පොල්වත්ත, පන්නිපිටිය