කළුතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සුබසාධන සේවා මධ්‍යස්ථානය

5 වන පටුමග,

ගොවිජන සේවා මාවත,

නාගොඩ,

කළුතර