අපත් සමග සම්බන්ධ වන්න

නම සහ තනතුර

දුරකථන අංකය

සෙව්වන්දි හෙට්ටිආරච්චි මිය

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා අධ්‍යක්ෂ

+94 11 2092549

(3141)

ඩබ්.එම්.බී.එල්. වීරසිංහ මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

+94 11 2092551

(3144)

ලසන්තිකා ලියනාරච්ච් මිය

ගණකාධිකාරි

+94 11 2092553

3145

එන්.ජී.ඩී.සමරවික්‍රම මයා

පරිපාලන නිලධාරි

+94 11 2092554

(3146)

නෙළුපානි කළුබෝවිල මෙය

මුලස්ථාන සමාජ සේවා නිලධාරී

+94 11 2092556

(3149)

බී.ජී.ආර්.සී පෙරේරා මිය

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

+94 11 2092558

(3148)

සිතාරා අවන්ති මෙය

මුල්‍ය සහකාර

+94 11 2092559

(3150)