• නම
 • සෙව්වන්දි හෙට්ටිආරච්චි මිය
 • {{content-2}}
 • එම්.ඒ.ටි.ඩී. ප්‍රනාන්දු මිය
 • එම්.ඒ. නිලක්ෂී පෙරේරා මිය
 • නෙළුපානි කළුබෝවිල මෙය
 • තනතුර
 • පළාත් අධ්‍යක්ෂ

 • {{content-2}}
 • ගණකාධිකාරි
 • පරිපාලන නිලධාරී
 • මුලස්ථාන සමාජ සේවා නිලධාරි
 • දුරකථන අංකය
 • 0112092549
 • {{content-2}}
 • 0112092553
 • 0112092554
 • 0112092556

සංවිධාන ව්‍යුහය