• නම
 • චන්දිමා දිසානායක මිය
 • ඩබ්.එම්.බී.එල්.වීරසිංහ මිය
 • එම්.ඩබ්.ඩී.සමන්ති මිය
 • එන්.ජී.ඩී. සමරවික්‍රම මහතා
 • නෙළුපානි කළුබෝවිල මෙය
 • තනතුර
 • පළාත් අධ්‍යක්ෂ

 • සහකාර පළාත් අධ්‍යක්ෂ,
 • ගණකාධිකාරි
 • පරිපාලන නිලධාරී
 • මුලස්ථාන සමාජ සේවා නිලධාරි
 • දුරකථන අංකය
 • 0112092549
 • 0112092551
 • 0112092553
 • 0112092554
 • 0112092556

සංවිධාන ව්‍යුහය