තොරතුරු නිලධාරීන්

බස්නාහිර පළාත් සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව

නම් කළ නිලධාරියාචන්දිමා දිසානායක මිය
අධ්‍යක්ෂ
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ. ප.)
+94 112 746 233
සහය තොරතුරු නිලධාරියාඩබ්.එම්.බී.එල්. වීරසිංහ මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ. ප.)
+94 112092551

අනුයුක්ත ආයතන

රජයේ නිවර්තන නිවාසය
නම් කළ නිලධාරියාප්‍රදීපා ඩි.රණේපුර මිය
අධිකාරී
රජයේ නිවර්තන නිවාසය
+94 112 802 907
තොරතුරු නිලධාරියාඑස්.එන්. ඉද්දමල්ගොඩ මිය
සමාජ සේවා නිලධාරී
රජයේ නිවර්තන නිවාසය
+94 112 802 907
රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
නම් කළ නිලධාරියාඒ.වී.වත්සලා ද අල්විස් මිය
අධිකාරී
රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
+94 112 729 443
තොරතුරු නිලධාරියාඑච්.ඩී.එන්. පෙරේරා මිය
සමාජ සේවා නිලධාරි
රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
+94 112 729 443
රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය
නම් කළ නිලධාරියාසී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මයා
අධිකාරී
රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය
+94 0332273217
තොරතුරු නිලධාරියාඒ. ආර්. ප්‍රසංගනාත් මයා
සමාජ සේවා නිලධාරි
රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය
+94 0332273217
රජයේ විශේෂීත පිරිමි ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
නම් කළ නිලධාරියාආර්.ඒ.ඩී.ඩී ප්‍රයරංජන රණවක මයා
අධිකාරී
රජයේ වීශේෂීත පිරිමි ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
+94 0332241350