තොරතුරු නිලධාරීන්

බස්නාහිර පළාත් සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව

නම් කළ නිලධාරියාසෙව්වන්දි හෙට්ටිආරච්චි මිය
අධ්‍යක්ෂ
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ. ප.)
0112 092549
සහය තොරතුරු නිලධාරියාඩබ්.එම්.බී.එල්. වීරසිංහ මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ. ප.)
0112092551

අනුයුක්ත ආයතන

රජයේ නිවර්තන නිවාසය
නම් කළ නිලධාරියාප්‍රදීපා ඩි.රණේපුර මිය
අධිකාරී
රජයේ නිවර්තන නිවාසය
0112 802 907
තොරතුරු නිලධාරියාඑස්.එන්. ඉද්දමල්ගොඩ මිය
සමාජ සේවා නිලධාරී
රජයේ නිවර්තන නිවාසය
0112 802 907
රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
නම් කළ නිලධාරියාඒ.වී.වත්සලා ද අල්විස් මිය
අධිකාරී
රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
0112 729 443
තොරතුරු නිලධාරියාඑච්.ඩී.එන්. පෙරේරා මිය
සමාජ සේවා නිලධාරි
රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
0112 729 443
රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය
නම් කළ නිලධාරියාසී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මයා
අධිකාරී
රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය
0332273217
තොරතුරු නිලධාරියාඒ. ආර්. ප්‍රසංගනාත් මයා
සමාජ සේවා නිලධාරි
රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය
0332273217
රජයේ විශේෂීත පිරිමි ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
නම් කළ නිලධාරියාආර්.ඒ.ඩී.ඩී ප්‍රයරංජන රණවක මයා
අධිකාරී
රජයේ වීශේෂීත පිරිමි ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
0332241350