තොරතුරු නිලධාරීන්

බස්නාහිර පළාත් සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව

නම් කළ නිලධාරියාඑම්.ඒ.නිලක්ෂී පෙරේරා මිය
පරිපාලන නිලධාරි
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ. ප.)
0112092554
සහය තොරතුරු නිලධාරියාකේ.නේලුපානි ‍මෙය
මුලස්ථාන ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජ සේවා නිලධාරි
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ. ප.)
0718131612

අනුයුක්ත ආයතන

රජයේ නිවර්තන නිවාසය
නම් කළ නිලධාරියාප්‍රදීපා ඩි.රණේපුර මිය
අධිකාරී
රජයේ නිවර්තන නිවාසය
0112 802 907
තොරතුරු නිලධාරියාඑස්.එන්. ඉද්දමල්ගොඩ මිය
සමාජ සේවා නිලධාරී
රජයේ නිවර්තන නිවාසය
0112 802 907
රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
නම් කළ නිලධාරියාඒ.වී.වත්සලා ද අල්විස් මිය
අධිකාරී
රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
0112 729 443
තොරතුරු නිලධාරියාඑච්.ඩී.එන්. පෙරේරා මිය
සමාජ සේවා නිලධාරි
රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
0112 729 443
රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය
නම් කළ නිලධාරියාසී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මයා
අධිකාරී
රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය
0332273217
රජයේ විශේෂීත පිරිමි ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
නම් කළ නිලධාරියාආර්.ඒ.ඩී.ඩී ප්‍රයරංජන රණවක මයා
අධිකාරී
රජයේ වීශේෂීත පිරිමි ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
0332241350

පොල්වත්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සුබසාධන සේවා මධ්‍යස්ථානය
නම් කළ නිලධාරියාපද්මිණී තලපැලගේ මිය
10/ඒ, ග්‍රාම සංවර්ධන මාවත, පොල්වත්ත, පන්නිපිටිය
කළුතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සුබසාධන සේවා මධ්‍යස්ථානය
නම් කළ නිලධාරියාඩබ්.ඩී.එස්. ධම්මිකා මිය
5 වන පටුමග,ගොවිජන සේවා මාවත,නාගොඩ,කළුතර
මීරිගම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සුබසාධන සේවා මධ්‍යස්ථානය
නම් කළ නිලධාරියාරොෂාන් ප්‍රසංගනාත් මයා
තවලම්පිටිය පාර, මීරිගම.