ගැලරිය

 විශේෂිත අවශ්‍යතා සහිත වූවන්ගේ ක්‍රිඩා උළෙල 2019

 වැඩිහිටි දින උත්සවය 2019

අසරණ සරණ ව්‍යපෘතිය 2019

අතහිත ව්‍යපෘතිය 2019

සුවසෙවන ව්‍යපෘතිය 2019

වැන්දඹු දිරියමාතා 2019

මා පිය දූපුතු සරණ  2019

අපේ සොදුරු පවුල  2019

රසවින්දනාත්මක හා අධ්‍යාත්මික සංවර්ධන වැඩසටහන

වැඩිහිටි නිවාස පාලක පාලිකාවන්ගේ දැණුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ආබාධිත දින උත්සවය 2019

මෙත් සෙවන දහම් පාසාල් වැඩසටහන 2019

මෙත් සෙවන ‍පෞර්ෂත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන 2019

ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව රුහුණු රිදියගම නිවර්තන නිවාසය 2019/10/24

ආබාධිත ළමයින්ගේ සංගිත චිකිත්සන වැඩසටහන – මිත් ‍සෙවන 19/10/28

වැඩිහිටි දින උත්සවය – සෙත් සෙවන 2019

මෙත් සෙවන ආයතනයේ අබාධිත ළමයින් සීතාවක උද්භිද උද්‍යානය නැරඹීම  

සුසේවාභිමානී සම්මාන උළෙල 2019 (රන් දා බිදු වැඩසටහන)

 

මයුර ළමා මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථානයේ අබාධිත ළමයින්ගේ කලා හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය 2020 02 28  

මෙත් සෙවන සහ  මිත් සෙවන ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා  ප්‍රථමාධාර පුහුණුව ලබා දීම

 

සෞභාග්‍යා දැක්ම ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන යටතේ රජයේ නිවර්තන නිවාසයේ නේවාසිකාවන් විසින් කෘෂි භෝග වගා කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.