බාගත කිරීම්

අංකයආධාර හෝ උපකරණඉල්ලුම් පත්‍රයචක්‍රලේඛන
1මහජනාධාර
2රෝගාධාර - ක්ෂය, ලාදුරු, පිළිකා, තැලසීමියා
3පෝෂනාධාර සහ වෛද්‍ය ආධාර
4අධ්‍යාපන ආධාර
5උපකරණ
6සැත්කම් සඳහා රුධිර කාන්දුකරණය
7වැඩිහිටි/ආබාධිත/දිවාසුරකුම් මධ්‍යස්ථාන සඳහා නඩත්තු ආධාර/යථායෝගයාධාර
8වැඩිහිටි නිවාසයකට ඇතුළත් වීමේ ඉල්ලුම් පත