බාගත කිරීම්

අංකයආධාර හෝ උපකරණබාගත කරගැනීම
1මහජනාධාර
2රෝගාධාර - තැලසීමියා , ක්‍ෂය රෝගය, පිලිකා සහ ලාදුරු
3රෝගාධාර - විශේෂ ශල්‍යකර්ම සහ ආධාර වකුගඩු ආධාර
4පෝෂනාධාර සහ වෛද්‍ය ආධාර
5අධ්‍යාපන ආධාර
6උපකරණ