බාගත කිරීම්

අංකයආධාර හෝ උපකරණඉල්ලුම් පත්‍රයචක්‍රලේඛන
1මහජනාධාර
2රෝගාධාර - විශේෂ ශල්‍යකර්ම සහ ආධාර වකුගඩු ආධාර
3පෝෂනාධාර සහ වෛද්‍ය ආධාර
4අධ්‍යාපන ආධාර
5උපකරණ