ස්වේච්ඡා ආබාධිත නිවාස -ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

 

අනු අංකය

නම

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

01

ප්‍රීතිපුර ළදරු නිවාසය

වෙරළ පාර, හැඳල, වත්තල

0112930635

0777354147

02

ප්‍රීතිපුර ළමා නිවාසය

269 ප්‍රීතිපුර,හැඳල, වත්තල

0112930447

03

ඉස්ලාමීය ආබාධිත ආයතනය

දුම්මල, තිහාරිය

033-2287840

04

අපේ ළමයි සංවිධානය

බෝතලේ, අඹේපුස්ස

033-4928828

05

වෙස්ටර් සීසන් වෙසයර්

මීරිගම පාර, දෙමන්හන්දිය, මිගමුව

031-2222360

06

ශාන්ත ජෝසප් බිහිරි විද්‍යාලය

රාගම

011295330

07

ආනන්දපුර නිවාසය

කදවල, කටාන

0312274301