සෞභාග්‍යා දැක්ම ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන යටතේ රජයේ නිවර්තන නිවාසයේ නේවාසිකාවන් විසින් කෘෂි භෝග වගා කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.