මෙත් සෙවන සහ මිත් සෙවන ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ප්‍රථමාධාර පුහුණුව ලබා දීම