මයුර ළමා මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථානයේ අබාධිත ළමයින්ගේ කලා හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය 2020 02 28