සුසේවාභිමානී සම්මාන උළෙල 2019 (රන් දා බිදු වැඩසටහන)

බස්නාහිර පළාත තුළ ජීවත්වන විවිධ හේතූන් නිසා අනාථ, අසරණ හා අඩු සමාජවාසී ලබන තත්ත්වයට පත්වූ හා පත්වීමට ඉඩ ඇති ප්‍රජාව ඉන් මුදවා ගැනීමේ අරමුණින් විවිධ මාර්ග ඔස්සේ සිය කායික මානසික ශ්‍රමය, ධනය හා කාලය වැය කරමින් තමාගෙන් අපේක්ෂා කරනු ලබන සේවයට වඩා වැඩි සේවයක් ඉටු කළා වූ සමාජ වැඩකරුවන්, සමාජ සේවකයින්, සමාජ සංවිධාන හා සමාජ ශෝධකයින්ගේ එම සේවය ඇගයීම වස් මෙම සම්මාන උළෙල 2019.12.16 දින පෙ.ව10.00 ට පළාත් සභා ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.