குழந்தைகள் தின நிகழ்ச்சியை நடத்துதல்   அரசு சிறப்பு குழந்தை மறுவாழ்வு மையம் பெல்லாந்தரா.