நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் சேவை மற்றும் செயல்திட்டம