அலுவலகர்கள்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMrs. Chandima Disanayaka
Director
The Department of Social Service (W. P.)
+94 112 746 233
தகவல் உத்தியோகத்தர்இMrs. W. M. B. L. Werasingha
Assistant Director
The Department of Social Service (W. P.)
+94 112 746 232

நிறுவனங்கள்

சிறப்பு குழந்தைகளின் அரசு மறுவாழ்வு மையம்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMrs. A. V. Wathsala de Alvise
Superintend
Government rehabilitation center of special children
+94 112 729 443
தகவல் உத்தியோகத்தர்இMrs. H.D.N. Perera
Social Service Officer
Government rehabilitation center of special children
+94 112 729 443

அரசு தடுப்புக்காவல் இல்லம்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMrs. Pradeepa.P. Ranepura
Superintend
Meth Sewana – State house of detention
+94 112 802 907
socialservdept@gmail.com
தகவல் உத்தியோகத்தர்இMrs. S.N. Iddamalgoda
Social Service Officer
Meth Sewana – State house of detention
+94 112 802 907
socialservdept@gmail.com

அரசு முதியோர் இல்லம்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMr. C.W.W. Kannangara
Superintend
Government Elderly Home
+94 332273217
தகவல் உத்தியோகத்தர்இMr. A.R. Presanganath
Social Service Officer
Government rehabilitation center of special children
+94 332273217

சிறப்பு குழந்தைகளின் அரசு மறுவாழ்வு மையம் (சிறுவன்)

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMr. R.A.D.D. Priyaranjana Ranawaka
Superintend
Government Rehabilitation Center of Special Children (Boy)
+94 332241350