அலுவலகர்கள்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMrs. B. H. C. Shiromali
Director
The Department of Social Service (W. P.)
+94 112 746 233
தகவல் உத்தியோகத்தர்இMrs. W. M. U. S. Kumari
Assistant Director
The Department of Social Service (W. P.)
+94 112 746 232 / +94 112 746 234
உதவித் தகவல் உத்தியோகத்தரMr. S. S. Gunasinha
Social Service Officer (Head Office)
The Department of Social Service (W. P.)
+94 112 746 232