அலுவலகர்கள்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMrs. Sewwandi Hettiarachchi
Director
The Department of Social Service (W. P.)
0112 092549
தகவல் உத்தியோகத்தர்இMrs. W. M. B. L. Werasingha
Assistant Director
The Department of Social Service (W. P.)
0112092551

நிறுவனங்கள்

சிறப்பு குழந்தைகளின் அரசு மறுவாழ்வு மையம்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMrs. A. V. Wathsala de Alvise
Superintend
Government rehabilitation center of special children
0112 729 443
தகவல் உத்தியோகத்தர்இMrs. H.D.N. Perera
Social Service Officer
Government rehabilitation center of special children
0112 729 443

அரசு தடுப்புக்காவல் இல்லம்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMrs. Pradeepa.P. Ranepura
Superintend
Meth Sewana – State house of detention
0112 802 907
socialservdept@gmail.com
தகவல் உத்தியோகத்தர்இMrs. S.N. Iddamalgoda
Social Service Officer
Meth Sewana – State house of detention
0112 802 907
socialservdept@gmail.com

அரசு முதியோர் இல்லம்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMr. C.W.W. Kannangara
Superintend
Government Elderly Home
0332273217
தகவல் உத்தியோகத்தர்இMr. A.R. Presanganath
Social Service Officer
Government rehabilitation center of special children
0332273217

சிறப்பு குழந்தைகளின் அரசு மறுவாழ்வு மையம் (சிறுவன்)

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இMr. R.A.D.D. Priyaranjana Ranawaka
Superintend
Government Rehabilitation Center of Special Children (Boy)
0332241350