சமூக சேவைகள் திணைக்களம் மேற்கு மாகாணத்தால் வழங்கப்படும் உதவி மற்றும் ஏற்பாடுகள்