මිත් සෙවන රජයේ විශේෂිත ළමා නිවාසය

දැක්ම – ආයතන ගත කාන්තාවන් පුනරුත්ථාපනය කර යහපත් පුරවැසියන් ලෙස සමාජ ගත කිරීම.