මිත් සෙවන රජයේ විශේෂිත ළමා නිවාසය

දැක්ම – අසරණ, ආබාධිත දැරිවියන්ට විශිෂ්ට සේවයක් ලබා දීම.