සෙත් සෙවන

දැක්ම – කිසිදු හව්හරණක් නොමැතිව අසරණ වූ බස්නාහිර පළාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ප්‍රීතිමත් දිවි පෙවතක් ලඟා කර දීම.