எங்கள் இலக்கின் குழுக்கள

  • மேல்மாகாணத்தில் வாழும் அநாதைகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவHகள்
  • உடல் உளாPதியாக மற்றுமு; சமூக hPதியாக பாதிக்கப்பட்ட அங்கவீனHகள்
  • நிHக்கதியான வயோதிபHகளை பராமாpக்கும் பணி
  • வழி தவறிச் செல்வோH கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்றத்தின் ஊடாக அனுப்பப்பட்டுள்ள பெண்களின் பராமாpப்பு
  • முதியோH மற்றும் அங்கவீனHகளுக்காக சேவை வழங்கும் தொண்டH நிறுவனங்கள் ஆகியனவாகும்.
© 2017 Department of Social Service (W. P.) - Last Updated on Oct 10, 2017 @ 2:34 pm – Designed by ITRDA