අපි ගැන

1948 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ වී මෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක වල කච්චේරි සංකීර්ණ ආශ්‍රිතව සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් විශේෂ සමාජ සේවා අංශයක් ප්‍රතිලාභී ජනතාවගේ සුභසාදන කටයුතු පහසු කිරීමේ අරමුනින් පවත්වා ගෙන යන ලදි.