குறைந்த வருமானம் கொண்ட விதவைகளுக்கு சுய வேலைவாய்ப்பு உபகரணங்களை வழங்குதல்.