ஷபிரதேச செயலாள காயாலய மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள சமூகசேவை உத்தியோகத்த அபிவிருத்தி உத்தியோகத்த பட்டதா பயிலுன உத்தியோகத்தகளின் தகவல் அட்டவணை

கொழும்பு மாவட்டம்