දේශීය ආහාර වර්ග සැකසීම හා අලෙවි කිරීම සඳහා හෙළ බොජුන් හල් ඉදිකිරීම.