බස්නාහිර පළාතේ වෙසෙන අඩු ආදායම්ලාභී හා වැන්දඹු රෝගී පුද්ගලයන් සදහා ස්වයං රැකියා උපකරණ ලබාදීම.