බෙල්ලන්තර රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ නත්තල් උත්සවය සැමරීම.