• නිවාසයේ නම
  • රජයේ විශේෂිත ළමා (පිරිමි) පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
  • ලිපිනය
  • තවලම්පිටිය පාර. මීරිගම
  • දුරකථන අංකය
  • 033-2241350. 033-2241295
  • ෆැක්ස් අංකය
  • 033-2241350