• නිවාසයේ නම
  • රජයේ විශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
  • ලිපිනය
  • නො.46. බෙල්ලන්තර පාර. දෙහිවල
  • දුරකථන අංකය
  • 011-2729443
  • ෆැක්ස් අංකය
  • 011-710728