• නිවාසයේ නම
  • රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය
  • ලිපිනය
  • තවලම්පිටිය පාර. මීරිගම
  • දුරකථන අංකය
  • 033-2273217
  • ෆැක්ස් අංකය
  • 033-2273217