• නිවාසයේ නම
  • රජයේ නිවර්තන නිවාසය
  • ලිපිනය
  • ගංගොඩවිල. බොරලැස්ගමුව
  • දුරකථන අංකය
  • 011-2802907
  • ෆැක්ස් අංකය
  • 011-2802907