බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ලබාදෙන ආධාර හා ප්‍රතිපාදන