தூபுத்து மாபியசரண செயல்திட்டம

நோக்கு:- தமது பிள்ளைகளுக்கு மேலதிகமாக மேலும் ஒரு பிள்ளைக்கு உதவூவதற்கு சமூகத்தை ஊக்குவித்தல்.