அப்பே சொதுரு பவூலு செயல்திட்டம் (எமது அழகிய குடும்பம்)

நோக்கு:- இந்த தாய் நாட்டை புண்ணிய பூமியாக கட்டியெழுப்புவோம்.