எளிய பாடல் தனி அடிப்படை குரல் தேர்வு நிகழ்ச்சிகள் 29.07.2023 அன்று கொழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் நலன்புரி சேவை மையத்திலும், 04.08.2023 அன்று களுத்துறையில் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் நலன்புரி சேவை மையத்திலும் நடைபெறும்.