தாpயமான விதவைத் தாய்மா

நோக்கு : தாpயமான விதவைத் தாய்மா சிறந்த ஆரோக்கிய சக்தியூடன் உயHவடைவதற்கும் தேவையான சுற்றாடலை உருவாக்குதல்.