அத்தஹித்த செயல்திட்டம்

நோக்கு:- விசேட திறனுடனான நபHகளுக்கு தமது சொந்த முயற்சியினால் வளHச்சியடைவதற்கான சுற்றாடலை கட்டியெழுப்புதல்.