பியாகாமா பிரதேச செயலகத்தில் உள்ளூர் உணவுகள் விற்பனை நிலையம் திறக்கப்பட்டது.