அரசு வெப்பமண்டல இல்லத்தில் பெண்கள் தின கொண்டாட்டம்.