තොරතුරු නිලධාරීන්

බස්නාහිර පළාත් සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව

නම් කළ නිලධාරියාඒ. වී. වජිරා දමයන්ති මිය
අධ්‍යක්ෂ
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ. ප.)
+94 112 746 233
සහය තොරතුරු නිලධාරියානෙලුපානි කලුබෝවිල මෙනවිය
මූලස්ථාන සමාජසේවා නිලධාරී
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ. ප.)
+94 112 746 232

අනුයුක්ත ආයතන

මෙත් සෙවන – රජයේ නිවර්තන නිවාසය
නම් කළ නිලධාරියාප්‍රදීපා ඩි.රණේපුර මිය
අධිකාරී
මෙත් සෙවන – රජයේ නිවර්තන නිවාසය
+94 112 802 907
තොරතුරු නිලධාරියාපැතුම් ජයසිංහ මහතා
සමාජසේවා නිලධාරී
මෙත් සෙවන – රජයේ නිවර්තන නිවාසය
+94 112 802 907
මිත් සෙවන – රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
නම් කළ නිලධාරියාඒ.වී.වත්සලා ද අල්විස් මිය
අධිකාරී
මිත් සෙවන – රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
+94 112 729 443
තොරතුරු නිලධාරියාඩබ්.සී.ඩී.රොද්‍රිගෝ මිය
පාලිකා
මිත් සෙවන – රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය
+94 112 729 443