බෙල්ලන්තර රජයේ වි‍ශේෂිත ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ළමා දින වැඩසටහන පැවැත්වීම