බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ හා බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ – 2021.